សេចក្តីជូនដំណឹង

សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីរការផ្លាស់ប្ដូរអាសយដ្ឋាន វេបសាយ (Website) និងអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល(Email Address)

Read more
Education Loans

Group loan is a type of loan that offer people in rural and urban groups…

read more
Business Loans

The establishment or expansion of businesses and micro, small and medium…

read more
Staff Loans

Staff loans divided into two types of loans at the company’s annex of PF…

read more

Product and Services

Agricultural Loans

Agricultural loans of PF created in order to provide individual financial …

Real Estate Loans

Real estate loans of PF created in order to provide a financial source as individual …

Consumption Loans

Consumption Loans of PF created in order to provide a financial source as …

Happy Loans

Happy loans of PF created in order to provide a financial source as singles customers …

Sanitation Loans

Sanitation loans created in order to contribute to rural or urban population is healthy …

Credit Line

Credit line created in order to give money to the vendors or traders in need of cash …

Contact Details

  • No.132, St.193 corner St.388, Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Boeung Keng Kang, Phnom Penh.
  • +855 23 970 000/23 955 556

Client Compliant Department

  • (Every Working Day: 24h/7)
  • Tel: +855 85 590 344/86 567 841
  • Email: compliance@prasethpheapfinance.com

Performance HighlightsReporting Period 2017

0

# of Provinces

0

# of Districts

0

# of Branch Offices

0

Total Number of Staff
Phnom Penh
Takeo Province
Kampong Speu Province
  • National Road No. 4, Angk Serei Village, Rokar Thum Commune, Chbar Mon District, Kampong Speu Province.

  • +(85­5) 25 970 000

Kampong Cham Province
  • National Road No. 6, Ta Saen Village, Soutib Commune, Cheung Prey District, Kampong Cham Province.

  • +(85­5) 42 900 333