របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប ធ្នូ-២០១៥ ធ្នូ-២០១៦ ធ្នូ-២០១៧ ធ្នូ-២០១៨ ធ្នូ-២០១៩ ធ្នូ-២០២០
១. របាយការណ៍ ប្រតិបត្តិការ
ចំនួនសាខាសរុប  ២  ២  ៤  ៤  ៤
ចំនួនខេត្តប្រតិបត្តិការសរុប  ១៦ ១៨  ៥  ៥  ៥
ចំនួនស្រុកប្រតិបត្តិការសរុប  ៨០ ៥៧  ២៨  ៣១  ៣០
ចំនួនឃុំប្រតិបត្តិការសរុប  ១៩៦  ១៣៧  ១១២ ១១០ ១០៥
ចំនួនភូមិប្រតិបត្តិការសរុប  ៣៥៥  ៣២៥  ៣២៧ ៣២១ ២៨៦
ចំនួនអតិថិជនសរុប  ១,៦៦៦ ១,១៣០ ១,៣៧៥ ១,៣៤៥ ១,០៤៣
ចំនួនលុយបញ្ចេញសរុប  ២,៥០៩,១៨៦  ២,៩៨៣,៨៣៩  ៣,៩៨៧,៧៣៥ ៤,១៨១,៨០៧ ៤,២២៧,៤៦៣
% ចំនួនលុយដែលសងយឺតលើសពី៣០ថ្ងៃសរុប( ≥៣០ ថ្ងៃ )  ៥.៨២%  ៨.២៣%  ២.០១% ២.០៦% ១.១៨%
% ចំនួនលុយខ្មែរសរុប ( Riels)  ៣.៩១%  ១.១០%  ៣.៣៦% ៦.៧៤% ១៥.១៧%
 ២. របាយការណ៍ធនធានមនុស្ស
ចំនួនបុគ្គលិកសរុប  ៣៧  ៤០  ៦៦ ៦៣ ៥៤
ចំនួនបុគ្គលិកសរុបនៅការិយាល័យកណ្តាល  ៥  ៨  ៩ ១១ ១០
ចំនួនបុគ្គលិកនារីសរុប  ៦  ១២  ២១ ១៨ ១៧
ចំនួនមន្រ្តីឥណទានសរុប  ១៨  ១៧  ២៨  ២៥  ១៨
 ៣. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
ទ្រព្យសកម្ម  ៣,៧៨៣,៩២០  ៣,៨៤៥,៧៨៨ ៤,៥៥២,៧៤៤ ៤,៦២៩,៩៣០
បំណុលសរុប  ៥៦១,៧៣៧  ៥៥៨,៧៦២ ១,២១៨,៤០២  ១,១៩៥,៥១០
មូលធនសរុប  ៣,២២២,១៨៣  ៣,២៨៧,០២៦ ៣,៣៣៤,៣៤២ ៣,៤៣៤,៤២០
ប្រាក់ចំនេញ  ២០៤,៣៥៤  ១១៨,១៨២ ១០១,៧៦៨ ១០០,០៧៨