កម្ចីបុគ្គលិក

កម្ចីបុក្គលិកបែងចែកជាពីរប្រភេទ គឺកម្ចីបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុនឧបសម្ពន្ធ របស់ប្រសិទ្ធភាពហា្វយនែន និងកម្ចីផ្តល់ជូនបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារ នៅប្រសិទ្ធភាពហា្វយនែនាអប់រំការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ជាតិហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើតឲ្យមាន សម្រាប់គោល បំណងប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ ឬការវិនិយោគ។ល។