ភាគទុនិក

ល.រ រូបភាព ឈ្មោះ ចំនួនភាគហ៊ុន ចំនួនភាគហ៊ុន(%)
០១ អ្នកឧកញ៉ា វេជ្ជបណ្ឌិត គួច ម៉េងលី ២,៨៧៣,១៧៨ ៩៨.៥៤%
០២ លោក ឡុង ពិសី ៤២,៥៨៨ ១.៤៦%
សរុប ២,៩១៥,៧៦៦ ១០០%

ព័ត៌មានលំអិត

  • អាគារលេខ ១៣២ ផ្លូវ ១៩៣ កែង ៣៨៨
    សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  • +៨៥៥ ២៣ ៩៧០ ០០០/២៣ ៩៥៥ ៥៥៦