គណៈគ្រប់គ្រង

លោក គង់ ប៊ុននរិន្ទ

អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ

លោកមានបទពិសោធន៏ ជិត២០ឆ្នាំក្នុងវិស័យធនាគារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទាំងបំរើការក្នុងនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងធនាគារឯកជន ។​ លោកបានចំណាយពេល៤ឆ្នាំ នៅនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យដល់ទៅកន្លែង​ ហើយ ៣ឆ្នាំចាប់ផ្តើមនិងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញិករបស់ធនាគារឯកជន ព្រមទាំងមានបទពិសោធន៏ ៤ឆ្នាំក្នុងការបង្កើតនិងដឹកនាំធនាគារឯកទេសក្នុងស្រុក ។​ លើសពីនេះ ចំណាយពេល ២ឆ្នាំ ជាអគ្គនាយករង និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ។ ៤ឆ្នាំជាប្រធាននាយកដ្ឋានឥណទានខ្នាតធំ និង​ក៏ធ្លាប់ជាសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកធនាគារនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យធនាគារផងដែរ ។​

លោកមានជំនាញផ្នែកការអភិវឌ្ឍន៏និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងដំណើរការផ្លាស់ប្តូរ អភិបាលកិច្ច​ មុខងារប្រតិបត្តិតាម បទបញ្ញត្តិធនាគារ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ សេវាកម្មឲ្យខ្ចីលក្ខណពាណិជ្ជកម្ម កម្ចីធំនិងស្មុគស្មាញ ការគ្រប់គ្រងអត្រាប្តូរប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ។​

លោកបានបញ្ចាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងបិរញ្ញាប័ត្រពីរ គីផ្នែកគណនេយ្យ និងសេដ្ឋកិច្ច ព្រមទាំងបរិញ្ញាប័ត្ររងផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

លោក ស៊ន់ ពិសិដ្ឋ

អគ្គនាយកនាយកដ្ឋានផ្នែកប្រតិបត្តិការ

លោក ស៊ន់ ពិសិដ្ឋ បច្ចុប្បន្នកំពុងកាន់ដំណែងជាអគ្គនាយកនាយកដ្ឋានផ្នែកប្រតិបត្តិការ គ្រឹះស្ថាន ប្រសិទ្ធភាពហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី។ គាត់មានបទពិសោធន៍ការងាររយៈពេលជាង១៧ឆ្នាំ នៅក្នុងវិស័យធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងវិស័យទូទាត់សងប្រាក់ ។ គាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រ ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ២០០២។ គាត់បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទាក់ទងវិស័យធនាគារ មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងវិស័យទូទាត់សងប្រាក់។

លោក ឃុន ដាវុធ

ប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ

មានតួនាទីជាប្រធាននាយកដ្ឋានហិរញ្ញវត្ថុ បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ និងកំពុងបន្តយកអនុបណ្ឌិតផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកមានបទពិសោធន៍ជា១៥ឆ្នាំក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ។ លោកមានបទពិសោធន៍លើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុជាង៦ឆ្នាំ ការគ្រប់គ្រងសាខាជាង ៦ឆ្នាំ ជាគណនេយ្យសាខាជា៣ឆ្នាំ។ លោកក៏បានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈពេលបីខែលើ បទបញ្ញត្តិ និងការប្រតិបត្តិតតាមដែលទទួលស្គាល់ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាផងដែរ។

លោក ឆយ វ៉ាន់ដេត

ប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល

លោក ឆយ វ៉ាន់ដេត មានតួនាទីជាប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនិងរដ្ឋបាល បាន​បញ្ចប់​បរិញ្ញា​បត្រ​ផ្នែក​គណនេយ្យ ។ លោកមានបទពិសោធន៍ជាង១៨ឆ្នាំក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ។ លោកមានបទពិសោធន៍លើឥណទាន និងនាយកគ្រប់គ្រងសាខា ជាង១០ឆ្នាំ។ លោកមានបទពិសោធន៍ក្នុងផ្នែកធនធានមនុស្ស ជាង០៨ឆ្នាំ។ លោកធ្លាប់បានបម្រើការងារជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើផងដែរ។

លោក ជា​ សុខលីម

ប្រធានផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

លោក ជា សុខលីម បានចូលបម្រើការងារក្នុង គ្រឹះស្ថានប្រសិទ្វភាព ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ជាមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា បន្ទាប់មកត្រូវបានតំឡើងពីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់មកជាប្រធានផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាវិញ។ មុនពេលចូលបម្រើការងារនៅប្រសិទ្វភាព គាត់បានបម្រើការងារអោយក្រុមហ៊ុនច្ចេកវិទ្យាមួយ ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាដ៏ធំមួយក្នុងស្រុក អស់រយៈពេល៥ឆ្នាំកន្លះ។ គាត់បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រក្នុងឆ្នាំ២០១០ និងបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទៅលើផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា។

កញ្ញា យឹម ស្រីឡុង

មន្រ្តីហានិភ័យនិងប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់

កញ្ញា យឹម ស្រីឡុង បានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩២ កញ្ញាបានចូលបម្រើការងារនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសិទ្ធភាព ហ្វានែន ភីអិលស៊ី ជាមន្រ្តីហានិភ័យនិងប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២០ ។ កញ្ញា មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង ៥ ឆ្នាំក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានមុខតំណែងជាច្រើនរួមមាន មន្រ្តីឥណទាន ជំនួយការគណនេយ្យ ជំនួយការប្រតិបត្តិការ  និងមន្រ្តីប្រតិបត្តិតាម នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរួមមាន ហ្វាមើរ ហ្វាយនែន អិលធីឌី និងធី & ហ្គូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី។

លោក លី គឹមងន

ប្រធានផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង

លោក លី គឹមងន អាយុ ៣២ បានចូលបម្រើការងារក្នុង គ្រឹះស្ថានប្រសិទ្វភាព ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី នៅក្នុងឆ្នាំ២០២២ តួនាទីជា ប្រធានផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង។ លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ជំនាញធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៅសកលវិទ្យាល័យគ្រប់គ្រង និងសេដ្ឋកិច្ច (UME) ក្នុងឆ្នាំ២០១៥។ មុនពេលចូលបម្រើការងារនៅគ្រឹះស្ថានប្រសិទ្វភាព ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី លោកមានបទពិសោធន៍ជាង ១១ឆ្នាំ ទាក់ទងការងារផ្នែកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង គណនេយ្យករ ធនធានមនុស្ស និងរដ្ឋបាល និងមន្រ្តីឥណទាន (ទាំងលើវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ វិស័យអចលនទ្រព្យ វិស័យអប់រំ និងវិស័យកសិកម្ម)។ លើសពីនេះទៅទៀត លោកបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទៅលើផ្នែកសវនកម្ម​ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។

លោក ឆេង ហាល់

ប្រធានសាខា

លោក​ ឆេង​ ហាល់ អាយុ ៣២ ឆ្នាំ បានចូលបម្រើការងារក្នុង គ្រឹះស្ថានប្រសិទ្ធភាព​ ហ្វាយនែន ភីអ៊ិលស៊ី ក្នុងឆ្នាំ២០១៦ ជាមន្ត្រីឥណទានបន្ទាប់មកត្រូវបានតំឡើងតួនាទីពីមន្រ្តីឥណទាន ទៅប្រធានមន្រ្តីឥណទាន នឹងបន្តមកដល់ប្រធានសាខា។ មុនពេលចូលបម្រើការងារនៅប្រសិទ្ធភាព ខ្ញុំបានបម្រើការងារអោយហាង អេ បី ស៊ី​ ២៣ តុលា ដែលហាងនោះនាំចូលអាហារបំប៉ន ផលិតផលសុខភាពលក់ជូនប្រជាជនកម្ពុជាទាំង២៥ខេត្ត ក្រុង ជាពិសេសគឺក្នុងក្រុងភ្នំពេញ អស់រយៈពេលជិត ៣ ឆ្នាំ។ ខ្ញុំបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រក្នុងឆ្នាំ២០១៤ និងបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្នែក ជំនាញមន្រ្តីឥណទាន នៅមជ្ឈមណ្ឌលអេស៊ីលីដា សេនធឺ។

លោក សៅ ចំរុង

ប្រធានសាខា

លោក សៅ ចំរុង អាយុ ៣៤ បានចូលបម្រើការងារក្នុង គ្រឹះស្ថានប្រសិទ្វភាព ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ជាមន្រ្តីឥណទាន​ សាខាបាទី  បន្ទាប់មក​ នៅឆ្នាំ​ ២០១៦ បានប្ដូរមក​បម្រើការងារ​​ ជាមន្រ្តីឥណទាននៅសាខា ភ្នំពេញ បន្ទាប់មកទៀត​ នៅឆ្នាំ២០២២ ត្រូវបានតំឡើងពីមន្រ្តីឥណទាន មកជា ប្រធានសាខា​ (សាខាស្រុកជើងព្រែ)។ មុនពេលចូលបម្រើការងារនៅប្រសិទ្វភាព គាត់បានបម្រើការងារអោយក្រុមហ៊ុនមួយ ដែលជាក្រុមហ៊ុន ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចី​ ក្នុងស្រុក អស់រយៈពេល២ឆ្នាំ។ គាត់បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រក្នុងឆ្នាំ២០១៣ និងបានចូលរួម វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទៅលើផ្នែកគ្រប់គ្រងឥណទាន។

លោក ថោង តារា

ប្រធានសាខា

លោក ថោង ដារ៉ា អាយុ ៣០ ឆ្នាំ បានចូលបម្រើការងារក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសិទ្ធភាព ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ ២០២២ ជានាយកសាខា។

មុនពេលចូលបម្រើការងារនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសិទ្ធភាព ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី គាត់បានបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុន ផ្តល់ប្រាក់កម្ចីក្នុងស្រុកអត់រយៈពេល ២ឆ្នាំ។

គាត់បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុក្នុងឆ្នាំ ២០១៥ ហើយបានចូលសិក្សាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើននៅលើផ្នែកគ្រប់គ្រងឥណទាន។

លោក ឈេន ពិសី

ប្រធានសាខា

ប្រធានសាខាស្តីទី

ខ្ញុំបាទ ឈេន ពិសី អាយុ ៣០ បានចូលបម្រើការងារក្នុង គ្រឹះស្ថានប្រសិទ្វភាព ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ជាមន្រ្តីឥណទាន​ សាខាភ្នំពេញ   បន្ទាប់មកទៀត​ នៅឆ្នាំ២០២១ ត្រូវបានតំឡើងតួនាទីពីមន្រ្តីឥណទាន មកជា ប្រធានសាខាស្តីទី​ (សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ)។ មុនពេលចូលបម្រើការងារនៅប្រសិទ្វភាព ខ្ញុំបានបម្រើការងារអោយក្រុមហ៊ុនមួយ ដែលជាក្រុមហ៊ុន ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចី​ ក្នុងស្រុក អស់រយៈពេល៣ឆ្នាំ។ ខ្ញុំបាទបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រក្នុងឆ្នាំ២០១៧ និងបានចូលរួម វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទៅលើផ្នែកគ្រប់គ្រងឥណទាន។

ព័ត៌មានលំអិត

  • អាគារលេខ ១៣២ ផ្លូវ ១៩៣ កែង ៣៨៨
    សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  • +៨៥៥ ២៣ ៩៧០ ០០០/២៣ ៩៥៥ ៥៥៦