គណៈគ្រប់គ្រង

លោក គង់ ប៊ុននរិន្ទ

អគ្គនាយកប្រតិបត្តិ

លោកមានបទពិសោធន៏ ជិត២០ឆ្នាំក្នុងវិស័យធនាគារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទាំងបំរើការក្នុងនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងធនាគារឯកជន ។​ លោកបានចំណាយពេល៤ឆ្នាំ នៅនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យដល់ទៅកន្លែង​ ហើយ ៣ឆ្នាំចាប់ផ្តើមនិងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញិករបស់ធនាគារឯកជន ព្រមទាំងមានបទពិសោធន៏ ៤ឆ្នាំក្នុងការបង្កើតនិងដឹកនាំធនាគារឯកទេសក្នុងស្រុក ។​ លើសពីនេះ ចំណាយពេល ២ឆ្នាំ ជាអគ្គនាយករង និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ។ ៤ឆ្នាំជាប្រធាននាយកដ្ឋានឥណទានខ្នាតធំ និង​ក៏ធ្លាប់ជាសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកធនាគារនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យធនាគារផងដែរ ។​

លោកមានជំនាញផ្នែកការអភិវឌ្ឍន៏និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងដំណើរការផ្លាស់ប្តូរ អភិបាលកិច្ច​ មុខងារប្រតិបត្តិតាម បទបញ្ញត្តិធនាគារ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ សេវាកម្មឲ្យខ្ចីលក្ខណពាណិជ្ជកម្ម កម្ចីធំនិងស្មុគស្មាញ ការគ្រប់គ្រងអត្រាប្តូរប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ។​

លោកបានបញ្ចាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងបិរញ្ញាប័ត្រពីរ គីផ្នែកគណនេយ្យ និងសេដ្ឋកិច្ច ព្រមទាំងបរិញ្ញាប័ត្ររងផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

លោក សុន ពិសិដ្ឋ

អគ្គនាយកប្រតិបត្តិការ

លោកមានបទពិសោធន៏ ជិត២០ឆ្នាំក្នុងវិស័យធនាគារនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ទាំងបំរើការក្នុងនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងធនាគារឯកជន ។​ លោកបានចំណាយពេល៤ឆ្នាំ នៅនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យដល់ទៅកន្លែង​ ហើយ ៣ឆ្នាំចាប់ផ្តើមនិងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញិករបស់ធនាគារឯកជន ព្រមទាំងមានបទពិសោធន៏ ៤ឆ្នាំក្នុងការបង្កើតនិងដឹកនាំធនាគារឯកទេសក្នុងស្រុក ។​ លើសពីនេះ ចំណាយពេល ២ឆ្នាំ ជាអគ្គនាយករង និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ។ ៤ឆ្នាំជាប្រធាននាយកដ្ឋានឥណទានខ្នាតធំ និង​ក៏ធ្លាប់ជាសាស្រ្តាចារ្យផ្នែកធនាគារនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យធនាគារផងដែរ ។​

លោកមានជំនាញផ្នែកការអភិវឌ្ឍន៏និងអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តអាជីវកម្ម ការគ្រប់គ្រងដំណើរការផ្លាស់ប្តូរ អភិបាលកិច្ច​ មុខងារប្រតិបត្តិតាម បទបញ្ញត្តិធនាគារ ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ សេវាកម្មឲ្យខ្ចីលក្ខណពាណិជ្ជកម្ម កម្ចីធំនិងស្មុគស្មាញ ការគ្រប់គ្រងអត្រាប្តូរប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ។​

លោកបានបញ្ចាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច និងបិរញ្ញាប័ត្រពីរ គីផ្នែកគណនេយ្យ និងសេដ្ឋកិច្ច ព្រមទាំងបរិញ្ញាប័ត្ររងផ្នែកធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ។

លោក ឡោ ថេន

ប្រធាននាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និង​ រដ្ឋបាល

ចូលបម្រើការងារនៅក្នុងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសិទ្ធហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី នៅចាប់តាំងពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១  បច្ចុប្បន្ន លោក ឡោ ថេន កំពុងកាន់មុខតំណែងជាប្រធាននាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និង រដ្ឋបាល ដែលតួនាទីសំខាន់ផ្តោតលើការដឹកនាំ ការកំណត់ទិសដៅ និង គ្រប់គ្រងការងារប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃដែលពាក់ព័ន្ធនិងធនធានមនុស្ស និង កិច្ចការរដ្ឋបាលរួមរបស់គ្រឹះស្ថាន។ លោក ឡោ ថេន មានបទពិសោធន៍ការងារជាង១០ឆ្នាំ ជាពិសេសលើផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស ដោយលោកធ្លាប់បំរើការងារទាំងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជាតិ និង អន្តរជាតិ។ លោក មានបទពិសោធន៍ច្រើនក្នុងការរៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស សំដៅជួយជម្រុញអោយស្ថាប័នមានភាពរីកចំរើន។ តួនាទីចុងក្រោយរបស់លោក ឡោ ថេន មុនពេលមកបម្រើការងារនៅក្នងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសិទ្ធហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី លោកគឺជាប្រធានគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាឌីដាស គ្រប់គ្រងទូលទៅលើកិច្ចការធនធានមនុស្សអោយពីរស្ថាប័នគឺអាឌីដាសកម្ពុជា និង អាឌីដាសប្រទេសប៉ាគីស្ថាន។ លោក ឡោ ថេន បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែកគ្រប់គ្រង ពីសកលវិទ្យាល័ជាតិគ្រប់គ្រង និង បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាប័ត្រមួយទៀតផ្នែកអប់រំ ឯកទេសខាងបង្រៀនភាសាបរទេស ពីសកលវិទ្យាល័យធនធានមនុស្ស។

លោក កា រដ្ឋធី
ប្រធាននាយកដ្ឋានឥណទាន

លោក កា រដ្ឋធី អាយុ ៣៩ឆ្នាំ សញ្ជាតិកម្ពុជា បានក្លាយជាប្រធាននាយកដ្ឋានឥណទានចាប់ពីពេលដែលគាត់បានចូលរួមជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនៅខែដើមខែធ្នូ  ឆ្នាំ២០១៩។

បច្ចុប្បន្ន គាត់ទទួលខុសត្រូវចំពោះប្រតិបត្តិការឥណទានទូទៅនៃអាជីវកម្មមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើង ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការត្រួតពិនិត្យឥណទានឡើងវិញ ការឯកភាពចំពោះកម្ចី និងផ្តល់ការណែនាំដល់បុគ្គលិកដែលចុះធ្វើការតាមមូលដ្ឋាន។គាត់បានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកកសិកម្ម ជំនាញកសិកម្ម ពីសាលាជាតិកសិកម្មព្រែកលៀប ប្រទេសកម្ពុជា នៅឆ្នាំ២០០៨។ គាត់ក៏បានទទួលសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងធុរកិច្ច ជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ពីសាកលវិទ្យាល័យបៀល​ប្រាយ ប្រទេសកម្ពុជា នៅឆ្នាំ២០១១ ផងដែរ។ គាត់មានបទពិសោធន៍ជាងដប់ប្រំាមួយឆ្នាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុ។ គាត់បានចាប់ផ្តើមអាជីពរបស់គាត់ជាមន្រ្តីឥណទានជាមួយក្រុមហ៊ុនសីលានិធិលីមីធីតនៅឆ្នាំ២០០៥។ នៅក្នុងការចាប់អាជីពរបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន សីលានិធិ លីមីធីត គាត់បានទទួលការដំឡើងមុខតំណែងជាច្រើនលើករហូតដល់មុខតំណែងចុងក្រោយរបស់គាត់ គឺជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសវនកម្មនៅឆ្នាំ២០១៦។ នៅចុងឆ្នាំនោះគាត់បានចូលរួមជាមួយសហគ្រិនភាព ក្នុងនាមជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិមុនពេលផ្លាស់មកកាន់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនៅចុងឆ្នំាឆ្នាំ២០១៩។

លោក ជា​ សុខលីម

ប្រធានផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

លោក ជា សុខលីម អាយុ ៣៣ បានចូលបម្រើការងារក្នុង គ្រឹះស្ថានប្រសិទ្វភាព ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ជាមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា បន្ទាប់មកត្រូវបានតំឡើងពីមន្រ្តីជាន់ខ្ពស់មកជាប្រធានផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាវិញ។ មុនពេលចូលបម្រើការងារនៅប្រសិទ្វភាព គាត់បានបម្រើការងារអោយក្រុមហ៊ុនច្ចេកវិទ្យាមួយ ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាកម្មប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាដ៏ធំមួយក្នុងស្រុក អស់រយៈពេល៥ឆ្នាំកន្លះ។ គាត់បានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រក្នុងឆ្នាំ២០១០ និងបានចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាច្រើនទៅលើផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា។

កញ្ញា យឹម ស្រីឡុង

មន្រ្តីហានិភ័យនិងប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់

កញ្ញា យឹម ស្រីឡុង បានកើតនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩២ កញ្ញាបានចូលបម្រើការងារនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសិទ្ធភាព ហ្វានែន ភីអិលស៊ី ជាមន្រ្តីហានិភ័យនិងប្រតិបត្តិជាន់ខ្ពស់ នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២០ ។ កញ្ញា មានបទពិសោធន៍ច្រើនជាង ៥ ឆ្នាំក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលមានមុខតំណែងជាច្រើនរួមមាន មន្រ្តីឥណទាន ជំនួយការគណនេយ្យ ជំនួយការប្រតិបត្តិការ  និងមន្រ្តីប្រតិបត្តិតាម នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរួមមាន ហ្វាមើរ ហ្វាយនែន អិលធីឌី និងធី & ហ្គូ ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី។

លោក ផូ ស៊ីសុវត្ថិ

សវនករផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់

លោក ផូ ស៊ីសុវត្ថិ អាយុ ៣១ឆ្នំាំ សញ្ជាតិកម្ពុជា បានក្លាយជាសវនករផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់ចាប់ពីពេលដែលគាត់បានចូលរួមជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសិទ្ធភាព ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី នៅខែដើមខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។
លោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងឆ្នាំ២០១២។ គាត់ធ្លាប់បានចូលបម្រើការងារជាច្រើនក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និងបានចាប់ផ្តើមបម្រើការងារចាប់ពីអំឡុងឆ្នាំ២០០៧ នៅក្រុមហ៊ុននាំចូលផលិតផលក្រៅស្រុក ណាំម សុខទី តួនាទីផ្នែកលក់ និងទីផ្សារ។ គាត់ចូលបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍ មេគង្គអ៊ិចប្រេស ក្នុងតួនាទីជាជំនួយការណ៍ប្រធានរដ្ឋបាល និងគ្រប់គ្រងសំភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងការិយាល័យនៅឆ្នាំ២០០៩។ ចូលបម្រើការងារនៅក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង មេនូឡាយហ្វ៍ ក្នុងតួនាទីជាទីប្រឹក្សាធានារ៉ាប់រងនៅឆ្នាំ២០១២។ ចូលបម្រើការងារនៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហគ្រិនភាព ក្នុងតួនាទីដំបូងជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលនៅឆ្នាំ២០១៣ ក្រោយមកគាត់ត្រូវបានតម្លើងតួនាទីទៅជាសវនករនៅឆ្នាំ២០១៤។ គាត់ត្រូវបានតម្លើងតួនាទីទៅជាជំនួយការប្រធានប្រតិបត្តិនៅឆ្នាំ២០១៥។ គាត់ត្រូវបានតម្លើងតួនាទីទៅជាសវនករផ្ទៃក្នុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៅឆ្នាំ២០១៨។ និងនៅឆ្នាំ២០១៩គាត់ត្រូវបានតម្លើងតួនាទីទៅជាសវនករផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់ នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ សហគ្រិនភាព។ មុនពេលផ្លាស់មកកាន់នៅគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសិទ្ធភាព ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី។

ព័ត៌មានលំអិត

  • អាគារលេខ ១៣២ ផ្លូវ ១៩៣ កែង ៣៨៨
    សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  • +៨៥៥ ២៣ ៩៧០ ០០០/២៣ ៩៥៥ ៥៥៦