របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុសង្ខេប

របាយការណ៍ ធ្នូ (២០១៣) ធ្នូ (២០១៤) ធ្នូ (២០១៥) ធ្នូ (២០១៦) ធ្នូ (២០១៧)
ចំនួនខេត្ត ១៤ ១៦
ចំនួនស្រុក/ខណ្ឌ ៥០ ២៣ ២៥ ៥៧ ២៨
ចំនួនឃុំ/​សង្កាត់ គ្មានទិន្នន័យ ៦៧ ៧៣ ១៣៧ ១១២
ចំនួនភូមិ គ្មានទិន្នន័យ ១៥១ ២០៣ ៣២៥ ៣២៧
ចំនួនសាខា
ចំនួនអតិថិជនសកម្ម ៣៤៧ ១,២៦០ ១,៦៦៦ ១,១៣០ ១,៣៧៥
ភាគរយអតិថិជនជាស្រ្តី ៣០% ៦៦% ៦៨% ៦៥% ៧៤%
ផលប័ត្រឥណទាន (ដុល្លារ) ៩៤៣,៧៨៥ ១,៧២០,៦១៦ ២,៥០៩,១៨៦ ២,៩៨៣,៨៣៩ ៣,៩៨៧,៧៣៥
មធ្យមផលប័ត្រឥណទាន/អ្នកខ្ចី (ដុល្លារ) ២,៧២០ ១,៣៦៦ ១,៥០៦ ២,៦៤១ ២,៩០០
មធ្យមផលប័ត្រឥណទាន/មន្រ្តីឥណទាន (ដុល្លារ) ១៥៧,២៩៨ ១១៤,៧០៨ ១៣៩,៣៩៩ ១៧៥,៥២០ ១៣៧,៥០៨
ផលិតភាពមន្រ្តីឥណទាន ៥៨ ៨៤ ៩៣ ៦៦ ៤៧
ចំនួនបុគ្គលិក ៣១ ៣៧ ៣៩ ៦៦
ចំនួនមន្រ្តីឥណទាន ១៥ ១៨ ១៧ ២៩
ហានិភ័យឥណទាន > ៣០ថ្ងៃ ០% ១១.៣៦% ៥.៤០% ៤.៨១% ២.០១%
ហានិភ័យឥណទាន > ០១ថ្ងៃ ០% ២៨.២៤% ៨.៣៦% ៦.០៣% ៣.០០%