របាយការណ៍ប្រចាំខែ

របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុសេង្ខេប​ ២០២០
មករា-២០ កុម្ភៈ-២០ មីនា-២០ មេសា-២០ ឧសភា-២០ មិថុនា-២០ កក្កដា-២០ សីហា-២០ កញ្ញា-២០ តុលា-២០ វិច្ឆិកា-២០ ធ្នូ-២០
 1. របាយការណ៍ ប្រតិបត្តិការ
1 ចំនួនសាខាសរុប  ៤
2 ចំនួនខេត្តប្រតិបត្តិការសរុប  ៥
3 ចំនួនស្រុកប្រតិបត្តិការសរុប  ៣០
4 ចំនួនឃុំប្រតិបត្តិការសរុប  ១០៥
5 ចំនួនភូមិប្រតិបត្តិការសរុប ២៨៦
6 ចំនួនអតិថិជនសរុប  ១,០៤៣
7 ចំនួនលុយបញ្ចេញសរុប  ៤,២២៧,៤៦៣.៤៨
8 % ចំនួនលុយដែលសងយឺតលើសពី៣០ថ្ងៃសរុប ( ≥30 days )  ១.១៨%
9 % ចំនួនលុយខ្មែរសរុប ( Riels)  ១៥.១៧%
1 ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៥៤
2 ចំនួនបុគ្គលិកសរុបនៅការិយាល័យកណ្តាល  ១០
3 ចំនួនបុគ្គលិកនារីសរុប  ១៧
4 ចំនួនមន្រ្តីឥណទានសរុប  ១៨
1 ទ្រព្យសកម្ម
2 បំណុលសរុប
3 មូលធនសរុប
4 ប្រាក់ចំនេញ
របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុសេង្ខេប​ ២០១៩
មករា-១៩ កុម្ភៈ-១៩ មីនា-១៩ មេសា-១៩ ឧសភា-១៩ មិថុនា-១៩ កក្កដា-១៩ សីហា-១៩ កញ្ញា-១៩ តុលា-១៩ វិច្ឆិកា-១៩ ធ្នូ-១៩
 1. របាយការណ៍ ប្រតិបត្តិការ
1 ចំនួនសាខាសរុប  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  
2 ចំនួនខេត្តប្រតិបត្តិការសរុប  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  
3 ចំនួនស្រុកប្រតិបត្តិការសរុប  ៣១  ៣១  ៣១  ៣០  ៣០  ៣០  ៣០  ៣១  ៣១  ៣១  ៣០  
4 ចំនួនឃុំប្រតិបត្តិការសរុប  ១១០  ១១០  ១០៧  ១០២  ១០៦  ១០៧  ១០៣  ១០៥  ១០៧  ១០៧  ១០៦  
5 ចំនួនភូមិប្រតិបត្តិការសរុប  ៣១៦  ៣១០  ៣០៤  ២៩១  ៣០០  ២៩៩  ២៨៩  ២៨១  ២៩០  ២៨៦  ២៨៩  
6 ចំនួនអតិថិជនសរុប  ១,២៦៥  ១,២៤០  ១,២១២  ១,១៩១  ១,១៨៣  ១,១៧២  ១,១២០  ១,១០៤  ១,០៨៦  ១,០៥៥  ១,០៥០  
7 ចំនួនលុយបញ្ចេញសរុប  ៣,៩៣៨,២១៤  ៣,៩៥៤,៧៨៧  ៣,៩៧១,០១១  ៣,៩១៣,៣៣៨  ៤,០០៦,០១១  ៤,១០៦,០១៣.៣៧  ៤,១២៩,៣៨៩.១៦  ៤,១៥០,១៦១  ៤,១៩៤,៣៤៥  ៤,០៩២,៥៥៩  ៤,១៥៧,៨០៩  
8 % ចំនួនលុយដែលសងយឺតលើសពី៣០ថ្ងៃសរុប ( ≥30 days )  ២.០៤%  ២.០៤%  ២.៤០%  ១.៦២%  ២.០០%  ១.៨៧%  ១.០៩%  ១.០៦%  ១.១៤%  ១.១៤%  ១.២០%  
9 % ចំនួនលុយខ្មែរសរុប ( Riels)  ៨.៦៤% ១១.៦៩%  ១៤.៣៦%  ១៤.៣៣%  ១៤.០៧%  ១៥.៤១%  ១៩.១៦%  ១៨.៥០%  ១៨.៥៨%  ១៩.០១%  ១៨.៤៦%  
 2. របាយការណ៍ធនធានមនុស្ស
1 ចំនួនបុគ្គលិកសរុប  ៦២  ៦១  ៥៩  ៥៩  ៥៩  ៥៩  ៥៧  ៥៦  ៥៤  ៥៤  ៥៤  
2 ចំនួនបុគ្គលិកសរុបនៅការិយាល័យកណ្តាល  ១១  ១១  ១១  ១១  ១១  ១២  ១១  ១១  ៩  ៩  ៩  
3 ចំនួនបុគ្គលិកនារីសរុប  ១៨  ១៨  ១៨  ១៨  ១៨  ១៨  ១៧  ១៧  ១៦  ១៤  ១៧  
4 ចំនួនមន្រ្តីឥណទានសរុប  ២៣  ២២  ២១  ២១  ២១  ២១  ២០  ២០  ១៩  ១៨  ១៨  
 3. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
1 ទ្រព្យសកម្ម  ៤,៤៣៣,៥៦៦  ៤,៩៨៣,២១៧  ៤,៧៦២,២០៨  ៥,១៨៣,៣៨៧  ៥,០៩៥,១១០  ៥,០៩៩,២៥៣  ៥,០៩៩,២៥៣  ៥,០៤៧,៤៦៣  ៥,០៤៨,៦៥០      
2 បំណុលសរុប  ៩៩១,២៧៩  ១,៥៤០,០១០  ១,៣១៣,៧១០  ១,៧២៩,៩៨២  ១,៦៥៩,៨១៨  ១,៦៦៣,១៧៥  ១,៦៥៤,២៦៣  ១,៦១៩,៨៥៤  ១,៦១៨,៦០១      
3 មូលធនសរុប  ៤,៤៤២,២៨៧  ៣,៤៤៣,២០៧  ៣,៤៤៨,៤៩៨  ៣,៤៥៣,៤០៥   ៣,៤៥៣,២៩២  ៣,៤៣៦,០៧៨  ៣,៤៣៣,៤៩៧  ៣,៤២៧,៦០៩  ៣,៤៣០,០៤៩      
4 ប្រាក់ចំនេញ  ៧,៨៦៧  ៨,៧៨៧  ១៤,០៧៨  ៤,៤៥៥  ៨៧២  ៧៨៦  ៩២៣  -៦,៨១០  -៤,៣៧១.២២      
របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុសេង្ខេប​ ២០១៨
មករា-១៨ កុម្ភៈ-១៨ មីនា-១៨ មេសា-១៨ ឧសភា-១៨ មិថុនា-១៨ កក្កដា-១៨ សីហា-១៨ កញ្ញា-១៨ តុលា-១៨ វិច្ឆិកា-១៨ ធ្នូ-១៨
 1. របាយការណ៍ ប្រតិបត្តិការ
1 ចំនួនសាខាសរុប  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤
2 ចំនួនខេត្តប្រតិបត្តិការសរុប  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥
3 ចំនួនស្រុកប្រតិបត្តិការសរុប  ២៩  ២៩  ២៩  ២៩  ២៩  ២៩  ២៩  ២៩  ៣០  ៣០  ៣១  ៣១
4 ចំនួនឃុំប្រតិបត្តិការសរុប  ១១៤  ១១៣  ១១២  ១១២  ១១២  ១០៩  ១០៩  ១០៥  ១០៨  ១០៩  ១០៩  ១១០
5 ចំនួនភូមិប្រតិបត្តិការសរុប  ៣៣៣  ៣៣៦  ៣២៩  ៣២៩  ៣២៧  ៣៣១  ៣៣០  ៣២១  ៣២៣  ៣២១  ៣២៦  ៣២១
6 ចំនួនអតិថិជនសរុប  ១,៣៩៤  ១,៤៣០  ១,៤១៣  ១,៤២២  ១៤,២០  ១៤,២៦  ១,៣៨៨  ១,៣២៧ ១,៣២៩  ១,៣៤១  ១,៣៥៧  ១,៣៤៥
7 ចំនួនលុយបញ្ចេញសរុប  ៤,១៣៣,២៧៤  ៤,២៥០,០២៨  ៤,១៥៧,៨៩២  ៤,២១១,៧២៧  ៤,២៦០,៧០៣ ៤,៣១៥,៦៨៩  ៤,១៤១,៣១៦  ៣,៧៩៨,៦៥៥  ៣,៨៣៩,៨០០  ៣,៩៥៦,៨៦៧  ៤,១៦៧,៤៧១ ​៤,១៨១,៨០៧
8 % ចំនួនលុយដែលសងយឺតលើសពី៣០ថ្ងៃសរុប ( ≥30 days )  ២.០៨%  ១.៨៧%  ១.៩០%  ១.៨២%  ១.៩៨%    ១.៨៦%  ១.៦៨%  ១.៩២% ២.១៧%  ២.១៥% ១.៨៣% ២.០៦% 
9 % ចំនួនលុយខ្មែរសរុប ( Riels)  ៤.៧៥%  ៤.៩០%  ៥.៦៦%  ៥.៦៥%   ៥.៥០%    ៥.២៥%  ៥.២៦%  ៥.១៩%  ៧.០០%  ៦.៦២%  ៦.០១%  ៦.៧៤%
 2. របាយការណ៍ធនធានមនុស្ស
1 ចំនួនបុគ្គលិកសរុប  ៦៥  ៦៦  ៦៦  ៦៦  ៦៦ ៦២ ៦៤ ៦៣  ៦៣  ៦១  ៦២  ៦២
2 ចំនួនបុគ្គលិកសរុបនៅការិយាល័យកណ្តាល  ៩  ១០  ១០   ១០  ១០  ១០  ១១ ១១  ១០  ១០ ១១   ១១
3 ចំនួនបុគ្គលិកនារីសរុប  ២១  ២១  ២១   ២១  ២១  ២១  ១៨ ១៨  ១៨  ១៨  ១៨  ១៨
4 ចំនួនមន្រ្តីឥណទានសរុប  ២៨  ២៨  ២៨  ២៨  ២៨  ២៤  ២៥  ២៥  ២៥  ២៤  ២៤  ២៣
 3. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
1 ទ្រព្យសកម្ម  ៤,៦៩១,៨០៥  ៤,៦៨៥,៨៤៨  ៤,៧៤៥,៩២៤ ៤,៨៨៧,៣៧៣  ៤,៨៨២,៣៣៣  ៤,៨៧០,៨១៩  ៤,៦៣២,៧៦៦  ៤,៣៧៦,៣៦៨  ៤,៧៩៨,៦១៥  ៤,៧៥៩,៨៣៩  ៤,៧៧១,៦១២ ៤,៦២៩,៩៣០
2 បំណុលសរុប  ១,៤៣៧,៦៧៤  ១,៤២៧,៧៦៤  ១,៤៧៩,៤៨០  ១,៥២៩,៤១៧  ១,១៥៧,៥០៥  ១,៤៩៣,១៤៦ ១,២៤៣,៧៧១  ៩៧៩,២៨៨  ១,៣៨៨,៣៧២  ១,៣៣៧,៤៥៦  ១,៣៤១,៧១៥  ១,១៩៥,៥១០
3 មូលធនសរុប  ៣,២៥៤,១៣០  ៣,២៥៨,០៨៤  ៣,២៦៦,៤៤៣  ៣,៣៥៧,៩៥៦  ៣,៣៦៤,៨២៨  ៣,៣៧៧,៦៧៣  ៣,៣៨៨,៩៩៥  ៣,៣៩៧,០៨០ ៣,៤១០,២៤៣  ៣,៤២២,២៩៣  ៣,៤២៩,៨៩៧ ៣,៤៣៤,៤២០
4 ប្រាក់ចំនេញ  ៨,៩២៦  ១២,៨៨០  ២១,២៣៩  ២៣,៦១៤  ៣០,៤៨៦ ៤៣,៣៣១  ៥៤,៦៥៣  ៦២,៧៣៨  ៧៥,៩០១   ៨៧,៩៥២  ៩៥,៥៥៥ ១០០,០៧៨