របាយការណ៍ប្រចាំខែ

របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុសេង្ខេប​ ២០២០
មករា-២០ កុម្ភៈ-២០ មីនា-២០ មេសា-២០ ឧសភា-២០ មិថុនា-២០ កក្កដា-២០ សីហា-២០ កញ្ញា-២០ តុលា-២០ វិច្ឆិកា-២០ ធ្នូ-២០
 1. របាយការណ៍ ប្រតិបត្តិការ
1 ចំនួនសាខាសរុប  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤
2 ចំនួនខេត្តប្រតិបត្តិការសរុប  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥
3 ចំនួនស្រុកប្រតិបត្តិការសរុប  ៣០  ៣០  ៣០  ៣០  ៣០  ៣២  ៣៣  ៣៤  ៣៣  ៣៣
4 ចំនួនឃុំប្រតិបត្តិការសរុប  ១០៥  ១០៧  ១០៦  ១០៣  ១០៤  ១០៣  ១០២  ១០០  ១០១  ១០១
5 ចំនួនភូមិប្រតិបត្តិការសរុប ២៨៦  ២៨៧  ២៨៧  ២៨៣  ២៨៣  ២៨៣  ២៨១  ២៨១  ២៨៧  ២៩២
6 ចំនួនអតិថិជនសរុប  ១,០៤៣  ១,០០៥  ៩៩៥  ៩៨៦  ៩៩១ ១,០០១  ៩៩៨  ៩៩៩  ១,០១៨  ១,០៣៤
7 ចំនួនលុយបញ្ចេញសរុប  ៤,២២៧,៤៦៣.៤៨  ៤,១៣៦,១៥១.៩៩   ៤,៩០៦,១៩៩.៤៧  ៣,៩៣៧,០៤៥.២៩ ៣,៩៣៣,០៤៣.៩១ ៤,០១៦,១២៥០៤៣.០៩  ៤,០០៤,០៥២.៤០  ៤,០១១,៤៨៧.៧៨ ៤,១១៨,៥៤៦  ៤,០៤៧,៣៤២
8 % ចំនួនលុយដែលសងយឺតលើសពី៣០ថ្ងៃសរុប ( ≥30 days )  ១.១៨%  ១.១៨%  ១.២១%  ១.២២%  ២.៧២%  ១.៩២% ១.៧៩% ១.៨% ២.៧៩%  ២.២២%
9 % ចំនួនលុយខ្មែរសរុប ( Riels)  ១៥.១៧%  ១៥.០១%  ១៥.៤៦%  ១៥.២០%  ១៥.១៨%  ១៤.៨៩%  ១៤.៦៧%  ១៤.១៣%  ១៤.០៥%  ១៣.៧៨%
1 ចំនួនបុគ្គលិកសរុប ៥៤  ៥៥  ៥៦  ៥៦  ៥២  ៥៣  ៥៥  ៥៥  ៥៥  ៥៦
2 ចំនួនបុគ្គលិកសរុបនៅការិយាល័យកណ្តាល  ១០  ៩  ១០  ១០  ១០  ៩  ៩  ១០  ១១  ១១
3 ចំនួនបុគ្គលិកនារីសរុប  ១៧  ១៦  ១៧  ១៧  ១៧  ១៧  ១៧  ១៧  ១៨  ១៨
4 ចំនួនមន្រ្តីឥណទានសរុប  ១៩  ១៨  ១៨  ១៨  ១៥  ១៧  ១៩  ១៨  ១៧  ១៨
1 ទ្រព្យសកម្ម  ៤,៩៤៣,៧៦៩ ៤,៩៤៦,៨២៤  ៤,៩៣០,៧៨៦  ៤,៦៧៧,៨២៥  ៤,៦៨១,២១១  ៤,៧១៦,៨៧៤  ៤,៦៨៨,៦៩៩  ៤,៨៤៧,៩៩០  ៥,០០២,៨២៧  ៤,៩៩៧,៣០៥
2 បំណុលសរុប ១៥,៥៦៣,៧០៧  ១៥,៥៥,៥១៧ ១៥,៣៨,០៤៧ ១២,៧៦,៧៤០ ១២,៧៥,៤២០  ១២,៨៧,៥៣៣  ១២,៤៣,៧៧០  ១៣,៩១,១៧៥  ១៥,៤៦,៦៥៧  ១៤,២៦,៣៣៦
3 មូលធនសរុប ៣,៣៨៧,០៦៣  ៣,៣៩១,៣០៧  ៣,៣៩២,៣០៧  ៣,៤០១,០៨៥  ៣,៤០៥,៧៩២  ៣,៤២៩,៣៤១  ៣,៤៤៤,៩៣០  ៣,៤៥៦,៨១៤  ៣,៤៥៦,១៧០  ៣,៥៧០,៩៦៩
4 ប្រាក់ចំនេញ  ២,១៤៨.២៧  ៤,២៤៥  ១,៤៣២ ១៧,៥៥៦ ២២,២៦៣  ៤៥,៨១៣  ៦១,៤០១  ៦៣,៦០១  ៦២,៩៥៧  ៧៣,៧៤៨
របាយការណ៍ ហិរញ្ញវត្ថុសេង្ខេប​ ២០១៩
មករា-១៩ កុម្ភៈ-១៩ មីនា-១៩ មេសា-១៩ ឧសភា-១៩ មិថុនា-១៩ កក្កដា-១៩ សីហា-១៩ កញ្ញា-១៩ តុលា-១៩ វិច្ឆិកា-១៩ ធ្នូ-១៩
 1. របាយការណ៍ ប្រតិបត្តិការ
1 ចំនួនសាខាសរុប  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  ៤  
2 ចំនួនខេត្តប្រតិបត្តិការសរុប  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  ៥  
3 ចំនួនស្រុកប្រតិបត្តិការសរុប  ៣១  ៣១  ៣១  ៣០  ៣០  ៣០  ៣០  ៣១  ៣១  ៣១  ៣០  
4 ចំនួនឃុំប្រតិបត្តិការសរុប  ១១០  ១១០  ១០៧  ១០២  ១០៦  ១០៧  ១០៣  ១០៥  ១០៧  ១០៧  ១០៦  
5 ចំនួនភូមិប្រតិបត្តិការសរុប  ៣១៦  ៣១០  ៣០៤  ២៩១  ៣០០  ២៩៩  ២៨៩  ២៨១  ២៩០  ២៨៦  ២៨៩  
6 ចំនួនអតិថិជនសរុប  ១,២៦៥  ១,២៤០  ១,២១២  ១,១៩១  ១,១៨៣  ១,១៧២  ១,១២០  ១,១០៤  ១,០៨៦  ១,០៥៥  ១,០៥០  
7 ចំនួនលុយបញ្ចេញសរុប  ៣,៩៣៨,២១៤  ៣,៩៥៤,៧៨៧  ៣,៩៧១,០១១  ៣,៩១៣,៣៣៨  ៤,០០៦,០១១  ៤,១០៦,០១៣.៣៧  ៤,១២៩,៣៨៩.១៦  ៤,១៥០,១៦១  ៤,១៩៤,៣៤៥  ៤,០៩២,៥៥៩  ៤,១៥៧,៨០៩  
8 % ចំនួនលុយដែលសងយឺតលើសពី៣០ថ្ងៃសរុប ( ≥30 days )  ២.០៤%  ២.០៤%  ២.៤០%  ១.៦២%  ២.០០%  ១.៨៧%  ១.០៩%  ១.០៦%  ១.១៤%  ១.១៤%  ១.២០%  
9 % ចំនួនលុយខ្មែរសរុប ( Riels)  ៨.៦៤% ១១.៦៩%  ១៤.៣៦%  ១៤.៣៣%  ១៤.០៧%  ១៥.៤១%  ១៩.១៦%  ១៨.៥០%  ១៨.៥៨%  ១៩.០១%  ១៨.៤៦%  
 2. របាយការណ៍ធនធានមនុស្ស
1 ចំនួនបុគ្គលិកសរុប  ៦២  ៦១  ៥៩  ៥៩  ៥៩  ៥៩  ៥៧  ៥៦  ៥៤  ៥៤  ៥៤  
2 ចំនួនបុគ្គលិកសរុបនៅការិយាល័យកណ្តាល  ១១  ១១  ១១  ១១  ១១  ១២  ១១  ១១  ៩  ៩  ៩  
3 ចំនួនបុគ្គលិកនារីសរុប  ១៨  ១៨  ១៨  ១៨  ១៨  ១៨  ១៧  ១៧  ១៦  ១៤  ១៧  
4 ចំនួនមន្រ្តីឥណទានសរុប  ២៣  ២២  ២១  ២១  ២១  ២១  ២០  ២០  ១៩  ១៨  ១៨  
 3. របាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ
1 ទ្រព្យសកម្ម  ៤,៤៣៣,៥៦៦  ៤,៩៨៣,២១៧  ៤,៧៦២,២០៨  ៥,១៨៣,៣៨៧  ៥,០៩៥,១១០  ៥,០៩៩,២៥៣  ៥,០៩៩,២៥៣  ៥,០៤៧,៤៦៣  ៥,០៤៨,៦៥០      
2 បំណុលសរុប  ៩៩១,២៧៩  ១,៥៤០,០១០  ១,៣១៣,៧១០  ១,៧២៩,៩៨២  ១,៦៥៩,៨១៨  ១,៦៦៣,១៧៥  ១,៦៥៤,២៦៣  ១,៦១៩,៨៥៤  ១,៦១៨,៦០១      
3 មូលធនសរុប  ៤,៤៤២,២៨៧  ៣,៤៤៣,២០៧  ៣,៤៤៨,៤៩៨  ៣,៤៥៣,៤០៥   ៣,៤៥៣,២៩២  ៣,៤៣៦,០៧៨  ៣,៤៣៣,៤៩៧  ៣,៤២៧,៦០៩  ៣,៤៣០,០៤៩      
4 ប្រាក់ចំនេញ  ៧,៨៦៧  ៨,៧៨៧  ១៤,០៧៨  ៤,៤៥៥  ៨៧២  ៧៨៦  ៩២៣  -៦,៨១០  -៤,៣៧១.២២