ជ្រើសរើសបុគ្គលិក

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសិទ្ធភាព ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ីPrasethpheap Finance Plc.

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសិទ្ធភាព ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ជាគ្រឺះស្ថានឯកជន បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មពី ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា លេខៈ ម.ហ-៧៣ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ ដោយសារភាពរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ គ្រឺះស្ថានត្រូវការជ្រើសរើសច្រើនតួនាទីដូចខាងក្រោម។

តួនាទីការងារ ទីតាំង ផ្នែក កាលបរិច្ឆេទ
ប្រធាននាយកដ្ឋានឥណទាន និងប្រធានផ្នែកឥណទាន (English) ភ្នំពេញ ស្រុកបាទី ស្រុកជើងព្រៃ ក្រុងច្បារមន June 13, 2019
មន្រ្តីឥណទាន (៤០នាក់) (English) ភ្នំពេញ ស្រុកបាទី ស្រុកជើងព្រៃ ក្រុងច្បារមន February 11, 2019
មន្ត្រីសវនករផ្ទៃក្នុង (០១នាក់) ការិយាល័យកណ្តាល February 11, 2019
មន្រ្តីសវនករព័ត៌មានវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ (០១នាក់) ការិយាល័យកណ្តាល February 11, 2019
ប្រធានធនធានមនុស្សនិងរដ្ឋបាល​ (០១នាក់) ការិយាល័យកណ្តាល February 11, 2019
ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ (០១នាក់) ការិយាល័យកណ្តាល February 11, 2019