ជ្រើសរើសបុគ្គលិក

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសិទ្ធភាព ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ីPrasethpheap Finance Plc.

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក

គ្រឺះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសិទ្ធភាព ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ជាគ្រឺះស្ថានឯកជន បានទទួលអាជ្ញាប័ណ្ណប្រកបអាជីវកម្មពី ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា លេខៈ ម.ហ-៧៣ ចុះថ្ងៃទី ៣១ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១៦ ដោយសារភាពរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ គ្រឺះស្ថានត្រូវការជ្រើសរើសច្រើនតួនាទីដូចខាងក្រោម។

តួនាទីការងារ ទីតាំង ផ្នែក កាលបរិច្ឆេទ
ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ (០១នាក់) Copy ការិយាល័យកណ្តាល April 19, 2022
ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ (០១នាក់) ការិយាល័យកណ្តាល July 23, 2021