កម្ចីឯកត្តជន និងកម្ចីក្រុមធានា

កម្ចីក្រុមធានា

គឺជាប្រភេទប្រាក់កម្ចីជាប្រាក់រៀល ដែលផ្តល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទ និងទីប្រជុំជនលក្ខណៈជាក្រុម ក្នុងគោលបំណងបង្កើត ឬពង្រីកមុខរបរខ្នាតតូចបំផុត ដែលធ្វើឲ្យជីវភាពកាន់តែប្រសើរឡើង។

កម្ចីអាជីវកម្ម

ការបង្កើតឬការពង្រីកអាជីវកម្មទាំង​ខ្នាត​តូចបំផុត ទាំងខ្នាត​តូច​និង​មធ្យម គ្រប់អាជីវករ ពាណិជ្ជករ សេវាករ តែងតែត្រូវការដើមទុន ក្នុង​ការ​ដំណើរ​ការ​អាជីវ​កម្ម​ការ​វិនិយោគ​ទាំង​នោះ។ កម្ចី​អាជីវ​កម្ម​របស់​ប្រសិទ្ធភាព​ហា្វយនែន បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្តល់​ប្រភព​ហិរញ្ញ​វត្ថុជា​លក្ខណៈ ឯកត្ត​ជន​យ៉ាង​សម្បូរ​បែប ជូន​អតិថិជន​ក្នុង​គោល​បំណង បង្កើត​មុខ​របរថ្មី ឬពង្រីក​មុខ​របរ​ដែល​មាន​ស្រាប់​តាម​រយៈ តាម​ទិញ​ស្តុកទំនិញ វត្ថុធាតុដើម ទិញតូប ឬហាងទំនិញ។ល។

កម្ចីកសិកម្ម

កម្ចីកសិកម្មរបស់ប្រសិទ្ធភាពហា្វយនែន បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង ផ្តល់​ប្រភព​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ជាលក្ខណៈ​ឯកត្តជន យ៉ាង​សម្បូរ​បែប​ជូន​អតិថិជន ដើម្បី​យក​ទៅ​ទិញ​ជា​គ្រាប់ពូជ ការចិញ្ចឹមសត្វ ការនេសាទ ទិញ​ឧបករណ៍​ទាក់ទង​វិស័យ កសិកម្ម ទិញដី សម្រាប់​ធ្វើ​កសិកម្ម។ល។ កម្ចី​សម្រាប់​កសិកម្ម ដែលអតិថិជន​មាន​ប្រភព​ចំណូល​ទៀង​ទាត់​ប្រចាំខែ ពីមុខរបរផ្សេង៖ មន្រ្តី​ឥណទាន​គួរ​ស្នើ​អតិថិជន ឲ្យសងការប្រាក់ និង​ប្រាក់​ដើម​រៀង​រាល់ខែ។ កម្ចីសម្រាប់កសិកម្ម ដែល​អតិថិជន​គ្មាន​ប្រភព​ចំណូល​ពី​មុខ​របរផ្សេង៖ អតិថិជន​អាច​សង​ការប្រាក់ និង​ប្រាក់​ដើម​រៀង​រាល់ខែ ឬសង​តែ​ការ​ប្រាក់​រៀង​រាល់ខែ។

កម្ចីអចលទ្រព្យ

កម្ចីអចលនទ្រព្យរបស់ប្រសិទ្ធភាពហា្វយនែន បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង ផ្តល់​ជា​ប្រភព​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ជាលក្ខណៈ ឯកត្ត​ជន​យ៉ាង​សម្បូរ​បែប ជូន​អតិថិជន​ដើម្បី​យក​ទៅ​ទិញ​ដី​លំនៅដ្ឋាន ទិញផ្ទះ សាងសង់ ឬជួសជុល ឬកែលម្អគេហដ្ឋាន។ល។

កម្ចីសម្ភារប្រើប្រាស់

កម្ចីសម្ភារប្រើប្រាស់​របស់​ប្រសិទ្ធភាព​ហា្វយនែន បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង ផ្តល់​ជាប្រភព​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ជាលក្ខណៈ​ឯកត្ត​ជន​យ៉ាង​សម្បូរបែប ជូន​អតិថិ​ជន​ដើម្បី​យក​ទៅ​ទិញ សម្ភារ​ប្រើ​ប្រាស់​ដូចជា ទូរសព្ទ ទូរទស្សន៍ ម៉ាស៊ីនថតរូប ម៉ាស៊ីន​បោក​ខោអាវ ម៉ាស៊ីន​ប្រើប្រាស់​ផ្សេងៗ​។ល។ ចំពោះ​គោល​បំណង​សម្រាប់ ​ព្យាបាល​ជំងឺ​ធ្វើ​បុណ្យ​ និង​សង​បំណុល​គេ យើង​មិន​ផ្តល់​ឥណទាន​ជូន​ឡើយ​ ទោះបី​ជា​អតិថិ​ជន​មាន​ជំនួញ​ ឬមុខ​របរ​ផ្សេងៗ ដែល​អាច​ជា​ប្រភព​ចំណូល​សម្រាប់​សង​ត្រលប់​វិញ​បាន​ក៏​ដោយ។

កម្ចីយានយន្ត

កម្ចីយានយន្តរបស់ប្រសិទ្ធភាពហា្វយនែន បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោលបំណង ផ្តល់ជា​ប្រភព​ហិរញ្ញ​វត្ថុជា​លក្ខណៈ​ឯកត្ត​ជន​យ៉ាង​សម្បូរ​បែប ជូនអតិថិជន ដើម្បីយកទៅ ទិញម៉ូតូ រថយន្ត។ល។

កម្ចីកម្សាន្ត

កម្ចីកម្សាន្តរបស់ប្រសិទ្ធភាពហា្វយនែន បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង ផ្តល់​ជា​ប្រភព​ហិរញ្ញវត្ថុជា ​លក្ខណៈ​ឯកត្តជន​យ៉ាង​សម្បូរ​បែប ជូន​អតិថិ​ជន​ដើម្បី​យក​ទៅ​ប្រើប្រាស់ ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដំណើរ​កម្សាន្ត​ក្នុង​ប្រទេស​ ឬក្រៅប្រទេស ។ល។

កម្ចីសិក្សាអប់រំ

កម្ចីសិក្សាអប់រំផ្តល់កម្ចី​សម្រាប់​ក្នុង​គោល​បំណង បង់ថ្លៃ​សិក្សា​អប់រំ​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​ឧត្តម​សិក្សា ជាតិហិរញ្ញ​វត្ថុ​បាន​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​ថ្នាក់​ឧត្តមសិក្សា ក្រោយឧត្តម-សិក្សា ឬការ​បណ្តុះ​បណ្តាល​វិជ្ជាជីវៈ ជាប្រចាំឆ្នាំ ឬប្រចាំឆមាស ឬមួយវគ្គសិក្សា ឬទិញ​ឧបករណ៍​សម្ភារ​ទាក់​ទង​ការសិក្សា។ល។

កម្ចីអនាម័យ

កម្ចីអនាម័យបង្កើតឡើង ក្នុង​គោល​បំណង​ចូលរួម​ចំណែក​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រជាជន នៅ​តាម​ទីប្រជុំជន ឬជន​បទ មាន​ភាព​សុខភាពល្អ និង​រស់នៅ​ក្រោម​បរិយាកាស ដែល​មាន​បរិស្ថាន​ល្អ​តាម​រយៈ ការសាងសង់អណ្តូងទឹកស្អាត ឡជីវឧស្ម័ន បង្គន់អនាម័យ ទិញធុងចម្រោះទឹកស្អាត ។ល។

កម្ចីបុគ្គលិក

កម្ចីបុក្គលិកបែងចែកជាពីរប្រភេទ គឺ​កម្ចី​បុគ្គលិក​របស់​ក្រុមហ៊ុន ឧបសម្ពន្ធ​របស់​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ហា្វយ​នែន និង​កម្ចី​ផ្តល់​ជូន​បុគ្គលិក​ដែល​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ប្រសិទ្ធ​ភាព​ហា្វយ​នែន អប់រំ​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​ឧត្តម​សិក្សា ​ជាតិ​ហិរញ្ញវត្ថុ បាន​បង្កើត​ឲ្យ​មាន​សម្រាប់​គោល​បំណង​ប្រើប្រាស់​ផ្សេងៗ ឬការវិនិយោគ។ល។

កម្ចីទុនបង្វិល

កម្ចីទុនបង្វិលបង្កើតឡើង ក្នុង​គោល​បំណង​ផ្តល់​ប្រភព​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ដល់​អាជីវករ ឬពាណិជ្ជករដែល ខ្វះខាត​សាច់​ប្រាក់​បង្វិល​ក្នុង​រយៈពេល​ខ្លី​(ក្រោមឬស្មើ៦ខែ)។

ព័ត៌មានលំអិត

  • អាគារលេខ ១៣២ ផ្លូវ ១៩៣ កែង ៣៨៨
    សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ
  • +៨៥៥ ២៣ ៩៧០ ០០០/២៣ ៩៥៥ ៥៥៦