កម្ចីសិក្សាអប់រំ

កម្ចីសិក្សាអប់រំផ្តល់កម្ចីសម្រាប់ក្នុងគោលបំណង បង់ថ្លៃសិក្សាអប់រំការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ជាតិហិរញ្ញវត្ថុបានបង្កើតឲ្យមានាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា ក្រោយឧត្តម- សិក្សា ឬការបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ជាប្រចាំឆ្នាំ ឬប្រចាំឆមាស ឬមួយវគ្គសិក្សា ឬទិញឧបករណ៍ សម្ភារទាក់ទងការសិក្សា ។ល។