ប្រធានហិរញ្ញវត្ថុ (០១នាក់)

ទីតាំង ការិយាល័យកណ្តាល
ការអប់រំ អនុបណ្ឌិត
ប្រាក់ខែ អាចចរចាបាន

JOB DESCRIPTION

 Head of Finance

 Started as an NGO in 2015 with the purpose of providing zero interest loans to students, staff, families and people from all walks of life, mostly the poor and vulnerable families,  PRASETHPHEAP FINANCE PLC had transformed itself into a financial institution in 2013, and has obtained the operation license as a MFI from National Bank of Cambodia (NBC) since 2016 to provide low interest loans to the public with 4 operating location in Cambodia such as  Kompong Cham, Kompong Speu, Takeo, and Phnom Penh. With our growth and development, the institution is looking for the qualified candidate to fulfill the following position as below.

 

Duties and Responsibilities

 • Ensure that accounting information and data are sufficient in the system favorable for producing periodic financial statements for the management of the institution and the competent authorities, such as the National Bank of Cambodia, creditors, National Account Council of Cambodia and other agencies.
 • Consolidate and create annual budget plan to the Management and Boards
 • Ensure that the accounting records are kept appropriately and accurately
 • Make sure that the supporting documents supporting the accounting records are properly kept for each transaction and that the supporting documents are reliable and sufficient.
 • Keep, submit and update procedures, accounting principles and finance as needed.
 • Examine the report to provide recommendations to the Management to reduce expenditures and gaps in excess or lack of cash to a minimum.
 • Supervise the preparation of financial statements and preparation of tax returns in a timely manner.
 • Find sources of capital and increase good relations with creditors.
 • Manage and solve all problems that occur with quality service
 • Prepare and review annual and quarterly budget plans according to the actual implementation of the institution.
 • Discuss with the Management of the institution to prepare a cash plan in accordance with the three-year or five-year business plan of the institution.
 • Provide technical support and training to subordinates at all levels.
 • Coordinate all audit processes, including internal auditors, external auditors and other inspections from the National Bank of Cambodia and the General Department of Taxation.
 • Create and update for financial policy, procedure, and guideline to ensure of up to date, adequate, strong internal control and compatible to the law and most practicable
 • Other duties as assigned by CEO

 

 

Job Requirements:

 • Bachelor degree or Master degree in finance banking, MBA, ACCA, CFA preferable
 • Minimum 4 years’ experience in Finance with MFIs, Bank, or Audit Firm and at least 3 years as supervisory level;
 • Experience in microfinance institution a plus
 • Good understanding of Cambodian Financial Report Standards (CIFRS)
 • Good understand about NBC requirement for MFIs;
 • Good understand about Cambodia tax payment;
 • Knowledge of accounting principles, policy and procedures;
 • Practical knowledge of accounting software user and administration skills
 • Excellent morality and professionally;
 • Very good impersonal relationship and leadership;
 • Good command of English in writing and speaking;

 

Application Information

Interested candidate are encouraged to apply by submitting your CV Cover Letter via email provided bellow by specifying the subject with the position applied, or submit to our Office Address provided in the contact details below.

Address: No.132, St.193 corner St.388, Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh, Email: job@prasethpheapfinance.com     Tell: 012 98 07 98 , 023 97 000

ព័ត៌មានទាក់ទង នឹងរបៀបការដាក់ពាក្យ៖

បេក្ខជន ឬបេក្ខនារី ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមដាក់ពាក្យសុំបម្រើការងារ និង​ប្រវត្តិរូបសង្ខេប ដោយភ្ជាប់មកជាមួយ សញ្ញាប័ត្រផ្សេងៗ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬសំបុត្រកំណើត ថតចម្លងដែលមានបិទរូបថត ៤x៦ (ថតថ្មី) មកកាន់អាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ ១៣២ ផ្លូវ១៩៣ កែង៣៨៨ សង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃទី ០១ ខណ្ឌចំការមន រាជធានីភ្នំពេញ។

*  ចំណាំ គ្រប់តួនាទីត្រូវបញ្ជាក់អំពីប្រាក់បៀរវត្សរំពឹងទុក។