កម្ចីអាជីវកម្ម

ការបង្កើតឬការពង្រីកអាជីវកម្មទាំងខ្នាតតូចបំផុត ទាំងខ្នាតតូចនិងមធ្យម គ្រប់អាជីវករ ពាណិជ្ជករ សេវាករ តែងតែត្រូវការដើមទុនក្នុងការដំណើរការអាជីវកម្មការវិនិយោគទាំងនោះ។ កម្ចីអាជីវកម្មរបស់ប្រសិទ្ធភាពហា្វយនែនបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្តល់ប្រភពហិរញ្ញវត្ថុជា លក្ខណៈឯកត្តជនយ៉ាងសម្បូរបែបជូនអតិថិជនក្នុងគោលបំណង បង្កើតមុខរបរថ្មី ឬពង្រីកមុខ របរដែលមានស្រាប់តាមរយៈ តាមទិញស្តុកទំនិញ វត្ថុធាតុដើម ទិញតូប ឬហាងទំនិញ។ល។