របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦

របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ទំហំឯកសារ: ២.០០ MB

របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧

របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ទំហំឯកសារ: ២.០០ MB

របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨

របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨ ទំហំឯកសារ: ២.០០ MB

របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩

របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ ទំហំឯកសារ: ២.០០ MB

របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០២០

របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ ទំហំឯកសារ: ៤.០០ MB

របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០២១

របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ ទំហំឯកសារ: ៤.០០ MB