របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦

របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ទំហំឯកសារ: ២.០០ MB

របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧

របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ទំហំឯកសារ: ៤.០០ MB

របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៨

របាយការណ៍ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៧ ទំហំឯកសារ: ៤.០០ MB