កិច្ចប្រជុំថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាមួយបុគ្គលិក

កិច្ចប្រជុំថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាមួយបុគ្គលិកប្រចាំសាខាកំពង់ស្ពឺ នៅថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២៕

Contact Details

  • No.132, St.193 corner St.388, Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh.
  • +855 23 970 000/23 955 556