កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ជាមួយថ្នាក់គ្រប់គ្រង ស្តីពីលទ្ធផលប្រចាំឆមាសទី១

នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ប្រសិទ្ធភាព ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី បានបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ជាមួយថ្នាក់គ្រប់គ្រង ស្តីអំពីលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាសទី១ លើកទិសដៅការងារសម្រាប់ឆមាសបន្ទាប់ រួមទាំងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈម និងការស្នើសុំនានា ជាពិសេសការរៀបចំរចនាសម័ន្ធការងារថ្មី។

Contact Details

  • No.132, St.193 corner St.388, Sangkat Toul Svay Prey I, Khan Chamkarmorn, Phnom Penh.
  • +855 23 970 000/23 955 556